logotype Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

Úplná pravidla soutěže na www.bezeckaskola.cz

(dále “Pravidla”)

I. Obecná ustanovení

 1. Společnost Běžecká škola s.r.o. se sídlem Stochovská 686/68, 161 00 Praha 6-Ruzyně, vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka: C 179406 (dále “Pořadatel”) na webových stránkách www.bezeckaskola.cz pravidelně vyhlašuje soutěž pro své čtenáře (dále "Soutěž").
 2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na webových stránkách www.bezeckaskola.cz/soutez-uplnapravidla.html.
 3. Soutěž probíhá na území České republiky po dobu upřesněnou v Příloze č. 1 – Soutěžní kola od 17. 10. 2011 – vždy od pondělí 0.00:01 hod. do pátku 23.59:59 (dále jen “Doba trvání Soutěže”). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání soutěže.
 4. V Soutěži se soutěží o výhry specifikované v Příloze č. 1 – Soutěžní kola.

II. Základní informace o Soutěži

 1. Do Soutěže mohou být v průběhu Doby trvání Soutěže zasílány odpovědi na soutěžní otázky zveřejněné na stránkách www.bezeckaskola.cz.
 2. Soutěžní odpovědí se rozumí číselný tip na otázku uveřejněnou na stránkách www.bezeckaskola.cz vyplněnou ve formuláři a uvedením kontaktních údajů – jméno a příjmení, a emailovou adresu účastníka soutěže (dále jen “Odpověď“).
 3. Server automaticky odešle na vyplněnou emailovou adresu email s odkazem, a teprve po kliku na tento odkaz bude Odpověď v systému potvrzena. Takto vložené a potvrzené Odpovědi se účastní Soutěže
 4. Výhra je specifikována pro každé kolo v Přílohou č. 1.
 5. Soutěž začíná vždy v pondělí 0.00:01 hod. a končí v pátek ve 23.59:59 hod. ve dnech uvedených Příloze č. 1.

III. Účast v Soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba, která prostřednictvím on-line formuláře umístěného na stránkách www.bezeckaskola.cz vloží svůj tip splňující podmínky Pravidel, poskytne požadované osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu), a potvrdí svou Odpověď klikem na odkaz zaslaný na zadanou emailovou adresu (dále jen „Účastník“). Po uložení Soutěžní odpovědi do systému obdrží Účastník potvrzení na zadanou e-mailovou adresu Účastníka.
 2. Účastník Soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18-ti let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a na místo něj se výhercem stává v pořadí za ním nejbližší Účastník Soutěže.
 3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 116 zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
 4. V případě, že Odpověď na soutěžní otázku zašle osoba, která je dle těchto Pravidel vyloučena z účasti v Soutěži, vyhrazuje si Pořadatel právo Účastníka ze Soutěže vyřadit.

IV. Vkládání odpovědí na soutěžní otázku

 1. V Době trvání Soutěže je možné zodpovědět otázku na stránkách www.bezeckaskola.cz a uvést základní údaje o Účastníkovi.
 2. Vložením Odpovědi dává každá osoba Pořadateli souhlas s užitím Odpovědi a osobních údajů, a to pro veškeré účely uvedené v těchto Pravidlech.
 3. Vložením Odpovědi, která splňuje podmínky Pravidel, se Účastník automaticky účastní Soutěže.
 4. Každý Účastník se může zúčastnit neomezeného počtu kol v průběhu Soutěže.
 5. Do Soutěže lze zařadit pouze Odpovědi, které jsou zaslány v Době trvání soutěže, a to nejpozději do pátku ve 23:59 hod.
 6. Okamžikem vyplnění webového formuláře a vložením Odpovědi na internet vyjadřuje Účastník Soutěže svůj souhlas:
  - s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat,
  - s převedením na Pořadatele práva výhradního a bezúplatného užívání Odpovědi ke všem způsobům jeho užití dle § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen "AZ"), bez časového, územního a množstevního omezení, případně i bez výslovného uvádění jeho autorství. Účastník Soutěže rovněž souhlasí s případným spojením jeho Odpovědi s jiným dílem anebo s jejím zařazením do díla souborného. Uvedenou licenci může Pořadatel poskytnout třetím osobám nebo jí nemusí vůbec využít.
  - se zpracováním poskytnutých osobních údajů a Odpovědi Pořadateli: společnosti Běžecká škola s.r.o. se sídlem Stochovská 686/68, 161 00 Praha 6-Ruzyně, vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka: C 179406. Dále Účastník souhlasí s tím, aby osobní údaje Pořadatel využil k obchodním a marketingovým účelům, přičemž elektronickou adresu je oprávněn užít k zasílání obchodních sdělení Účastníkovi Soutěže. Účastník Soutěže uděluje výše uvedený souhlas na dobu neurčitou, je však oprávněn ho kdykoliv odvolat. Účastník si je vědom, že odvolání souhlasu může mít vliv na nedoručitelnost jeho případné výhry.

V. Vyhodnocení Soutěže

 1. V Době trvání Soutěže vyhrává správná Odpověď v pořadí uvedeném v Příloze č.1, v případě menšího počtu odpovědí je výhra použita v dalších kolech Soutěže.
 2. Výherci jsou uveřejňováni v neděli po ukončení soutěžního kola na webových stránkách www.bezeckaskola.cz a Pořadatel je zveřejní také na Facebooku.
 3. Proti zveřejněným výsledkům se nelze odvolat.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky nebo mechanismus hlasování v průběhu Soutěže. Každé soutěžní kolo bude ukončeno vždy v pátek v 23:59:59 hod.
 5. Výhry obdrží výherci poštou, nebo jiným způsobem po předchozí dohodě.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese www.bezeckaskola.cz/soutez-uplnapravidla.html. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Účastníka Soutěže na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňována v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení Účastníka Soutěže nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
 4. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 5. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.
 6. Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho zařazení do Soutěže mohou být Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

Datum vydání Pravidel: 17.10. 2011
Běžecká škola s.r.o.

Příloha č. 1 – Soutěžní kola a výhry

Přehled soutěžních kol a výherců

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků